محورهای کنفرانس

مهندسی برق
  • قدرت
  • ماشین های الکتریکی
  • تکنولوژی فشارقوی
  • کنترل
  • هوش ماشین و رباتیک
  • مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
  • مکاترونیک
  • مخابرات(سیستم، میدان و نوری)
  • الکترونیک
مهندسی کامپیوتر
  • شبکه های کامپیوتری
  • موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • معماری کامپیوتر
  • محاسبات علمی
  • امنیت و شبکه
  • الگوریتم‏ و نظریه محاسبات
  • داده های حجیم و رایانش ابری
  • معماری سیستم های هوشمند
  • معماری کامپیوتر
  • سیستم های کامپیوتری
  • هوش مصنوعی
  • سیستم های موازی و توزیعی
  • مهندسی نرم افزار
  • معماری نرم افزار