محورهای کنفرانس

مهندسی برق
 • قدرت
 • ماشین های الکتریکی
 • تکنولوژی فشارقوی
 • کنترل
 • هوش ماشین و رباتیک
 • مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
 • مکاترونیک
 • مخابرات(سیستم، میدان و نوری)
 • الکترونیک
مهندسی کامپیوتر
 • شبکه های کامپیوتری
 • موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • معماری کامپیوتر
 • محاسبات علمی
 • امنیت و شبکه
 • الگوریتم‏ و نظریه محاسبات
 • داده های حجیم و رایانش ابری
 • معماری سیستم های هوشمند
 • معماری کامپیوتر
 • سیستم های کامپیوتری
 • هوش مصنوعی
 • سیستم های موازی و توزیعی
 • مهندسی نرم افزار
 • معماری نرم افزار